Cập nhật ngày: 1/12/2022

Các phim sẽ chiếu trong năm 2022:

  1. 2/12 Nhất Nhân Chi Hạ Phần 5 (2D)
  2. 3/12 Băng Hỏa Ma Trù Phần 2 (3D)
  3. 3/12 Tam Thể (3D)
  4. 26/12 Tinh Thần Biến Phần 5 (3D)
north